hóa đơn tiền điện-5.000 đồng/kWh, nguy cơ có tiền không mua được điện để xài