Hòa Bình-Hộ khá giả lọt vào hộ cận nghèo nhờ mối quan hệ với lãnh đạo xã