hỗ trợ-Mỹ muốn gửi 1.000 USD cho mỗi công dân giữa khủng hoảng Covid-19