hộ nghèo được tặng xe-Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Hộ nghèo được tặng siêu xe