hồ Mậu Lâm-Hồ thủy lợi trơ đáy, người dân kéo xe đi bộ giữa lòng hồ