hộ khẩu giấy-Bộ Công an thông tin chi tiết trường hợp thu và không thu hộ khẩu giấy