hồ Hữu Tiệp-Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt