Hộ chiếu-Phần Lan chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam sau gần một tháng