HLV Park Hang-seo-Tuyển Việt Nam tập trung: Ba vấn đề lớn cho thầy Park