Hệ thống miễn dịch-Phát hiện siêu kháng thể vô hiệu hoá tất cả biến thể SARS-CoV-2