Hè 2019-Hè 2019, nắng nóng có thể vượt mốc lịch sử một số nơi