Hazard-Hazard bị rạn xương mác, nguy cơ lớn nghỉ hết mùa