Hãy nói lời yêu tập 18-Hãy nói lời yêu tập 18: Bình thuê người đến nhà tấn công bà Hoài, ông Tín dọn ra ở riêng