Harry-Harry nói 'không tồn tại nổi' nếu quay về Hoàng gia Anh