Hari Won-Hari Won: 'Khi Trấn Thành hôn Ninh Dương Lan Ngọc, tôi quên đó là chồng mình'