hành khách-Đưa gần 340 công dân Việt Nam từ Anh về nước an toàn