Hàng miễn thuế-Ấn Độ tăng thuế với hàng chục mặt hàng của Mỹ để trả đũa