Hải Phòng-Hải Phòng: Nghỉ học, hai học sinh ở nhà rơi xuống bể nước tử vong thương tâm