HAGL-VPF công bố nhà tài trợ chính V-League, bầu Đức nói điều bất ngờ