Hà Nội-Hà Nội rà soát hơn 300 người liên quan 2 ca Covid-19 cộng đồng mới