gỗ lậu-Điểm chứa gỗ 'lậu' ngay trong phòng làm việc của ủy ban xã