Giết người yêu-Tự sát bất thành sau khi giết người yêu