giáo viên-Hú hồn với 'lời nguyền' trên bài kiểm tra của cô gái tiếng Anh, học sinh đồng loạt vào nhận 'hậu quả'