giảm giá tiền điện-Những đối tượng nào được giảm 7 tháng tiền điện từ nay đến hết năm?