giảm giá Black Friday-Black Friday: Nơi hạ cửa chặn khách, chỗ đìu hiu