giám đốc dí súng vào đầu thanh niên-Giám đốc dí súng vào đầu thanh niên đe dọa sau va chạm giao thông