giải thích-Tại sao cây ATM thường sử dụng bàn phím kim loại?