Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ-Truyền thông đưa tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ tái hợp vì con gái gặp vấn đề tâm lý