giá điện-Thiếu điện, phải tăng cường mua từ Trung Quốc