ghen tuông-Khiển trách Chủ tịch xã mang phở cho phụ nữ vắng chồng