ghen tuông-Ghen tuông rạch mặt nhân tình, người đàn ông lĩnh án