GDP bình quân-'GDP bình quân đầu người Việt Nam bằng Malaysia 20 năm trước'