GDP-IMF: Tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới