games of thrones-'Trò chơi vương quyền': Biên kịch tiết lộ ý ghê sợ về dấu hiệu của Dạ Đế