gái đoảng-Trời nóng mấy cũng không cản được hội gái đoảng vào bếp: Nhiệt tình cộng với hậu đậu là thành... toang