Gà tí hon-Chơi chào mào đột biến giá nửa tỷ, gà tí hon giá trăm triệu