FBI-Iran, Nga bác cáo buộc can thiệp bầu cử, đe dọa cử tri Mỹ