Facebook-Mời Facebooker Nguyễn Sin làm việc vụ loan tin người chết vì Covid-19