EVN-EVN công bố một con số, cảnh báo lo ngại thành sự thật