em giết anh-Anh em ruột 'tương tàn' vì tranh chấp đất, một người tử vong