Elon Musk-Elon Musk đề xuất loài người di cư lên sao Hỏa để tránh họa diệt vong