Duy Phương-Duy Phương: Tiền không có, phải đi ở nhà thuê, tôi khủng hoảng, khốn đốn