dương tính covid-19-Hà Tĩnh test nhanh, phát hiện thêm 3 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2