Đường sắt bắc nam-Cây đổ vào đường ray do ảnh hưởng của bão số 5, tàu SE3 phải dừng giữa đường gần ga Huế