Đường sắt bắc nam-2 toa tàu văng khỏi đường ray, đường sắt Bắc Nam ách tắc