Đường Nguyễn Hữu Cảnh-Video ảnh: Giao thông rối loạn ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh