Đường ngập sâu-Mưa lớn, nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học