đường dây ma túy-Trần tình của vợ giám đốc cho người Trung Quốc thuê xưởng để sản xuất ma túy