Đuối nước thương tâm-Tắm ao, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm