đóng giả-Hà Nội: Nhóm thanh niên đóng giả lực lượng phòng dịch lừa lấy tiền người vi phạm