đông anh-Nữ bảo vệ 41 tuổi ở Đông Anh dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội có ca thứ 18