Donald Trump-Tổng thống Trump nói con trai chỉ nhiễm Covid-19 trong '15 phút'